/ Forside / Bliv medejer / Vedtægter
Share |

Vedtægter

Andelsselskabet DiGiDis vedtægter
Som vedtaget på stiftende generalforsamling 1. maj 2003 og revideret ved generalforsamlingen 7. februar 2005 samt 18. august 2008.

§ 1 Navn og hjemsted.
Andelsselskabets navn er ’De Kreatives Uafhængige Andelsselskab’, herefter ’Selskabet’.
Dets hjemsted er Københavns Kommune.
(Navnene 'DiGiDi' og 'DiGiDi - Digital Distribution' er registrerede binavne)§ 2 Formål
Selskabets formål er at sikre medlemmerne adgang til den optimale distribution af deres værker. Dette skal ske igennem etablering og drift af eget distributionssystem og/eller igennem samarbejdsaftaler med leverandører i henhold til de tanker og idéer, der er fremsat i Operation Mike. (Læs nærmere)§ 3 Regnskabsår og revision
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Selskabets regnskab revideres af en revisor, som vælges enstemmigt af bestyrelsen.§ 4 Optagelse som andelshaver
At blive andelshaver i Selskabet er muligt for alle fysiske personer, der ønsker at anvende selskabets distributionssystem til distribution af lovlige værker, som personen helt eller delvist har ophavsret til.§ 5 Andelskapital
Hver medejer forpligter sig til at tegne andelskapital for et beløb svarende til gennemsnitslønnen for én dags arbejde i det land, hvor personen er fastboende.
Denne kapital tjener som sikkerhed for forpligtelser i forbindelse med selskabets anlæg og drift.§ 6 Hæftelse
For Selskabets forpligtelser hæfter alene dens formue. Andelshaverens hæftelse for Selskabets forpligtelser er begrænset til den enkelte medejers andel af kapitalen i Selskabet. Derudover har andelshaveren intet personligt ansvar for Selskabets forpligtelser.
Selskabet kan ikke drages til ansvar for de enkelte medejeres eventuelle ulovlige brug af distributionssystemet, men kan skride til eksklusion af medejere, der har anvendt systemet til ulovlig distribution.§ 7 Drift
§7.1 Aconto indbetaling
Til brug for Selskabets anlæg og drift kan opkræves et årligt acontobeløb fra Selskabets andelshavere. Acontobeløbet fastsættes og reguleres af generalforsamlingen.§7.2 Åbenhed i regnskabsførelsen
Selskabet skal drives med minimale omkostninger og i fuld regnskabsmæssig åbenhed.
Igennem intensiv brug af Internet, skal medlemmerne sikres størst mulig løbende indsigt i - og indflydelse på Selskabets dispositioner.§7.3 Fordeling af overskud
Overskuddet fordeles løbende til medejerne i forhold til den omsætning, de har skabt. Medlemmer, der ikke genererer omsætning, kan således ikke få del i overskuddet.


§8 Generalforsamling
Generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt, er Selskabets øverste myndighed.§ 8.1 Afstemning
Afstemning sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte andelshavere, med mindre der i denne vedtægt er fastsat andre regler.
Andelshavere, der ikke har mulighed for fremmøde, kan dog stemme enten ved afgivelse af skriftlig stemme til sekretariatet senest 3 hverdage før afholdelse af generalforsamling eller igennem en skriftlig fuldmagt givet til en tilstedeværende.§ 8.2 Særlige regler
Følgende beslutninger træffes med 2/3 flertal af de stemmeberettigede andelshavere:
- Eksklusion
- Vedtægtsændringer
- Opløsning af Selskabet.


§9 Bestyrelsen
Selskabet ledes af en bestyrelse, som består af tre til syv medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen§10 Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.§11 Vedtægter
Selskabets vedtægter har altid forrang frem for Selskabets samarbejdsaftaler.§12 Opløsning
Selskabet opløses, hvis det på to på hinanden følgende generalforsamlinger er vedtaget med to tredjedeles flertal.§13 Opløsningsprovenu
Såfremt der er dækning for Selskabets gæld, fordeles formuen blandt de på tidspunktet for likvidationsbeslutningen værende andelshavere.
De enkelte andelshaveres mellemregningskonti opgøres først.
Såfremt der er ikke er fuld dækning til de enkelte andelshavere, dækkes mellemregningskonti, fordeles provenuet mellem andelshaverne efter den enkelte andelshavers omsætning med selskabet indenfor de seneste fem regnskabsår. 

Kontakt DiGiDi
DiGiDi administration
tlf.: 27 89 18 14
Man-tors 10-14.
Musik support
tlf.: 27 89 18 13
Man-fre 10-14.

DiGiDi KBH
Lydens Hus
Gammel Kongevej 11, 4. sal
1610 Kbh V
Ring for aftale om møde.

Mere information
 
 
DiGiDi - Digital Distribution a.m.b.a. CVR 27628389 www.digidi.dk Hallelevvej 15, DK 4200 info@digidi.dk. +45 27 89 18 14